Regulamin portalu – Biuro podróży Kraków | Pedro-travel.pl

REGULAMIN ZAKUPÓW NA PORTALU PEDRO-TRAVEL.PL

I. DEFINICJE

1. Pedro-travel – agent turystyczny zajmujący się sprzedażą agencyjną usług turystycznych pod adresem internetowym www.pedro-travel.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Michała Stachowicza 20 , 30-103 Kraków koło Placu na Stawach dzielnica Salwator.

2. Organizator - biuro podróży zwane też touroperatorem, które organizuje imprezę turystyczną, z którym współpracuje agent na podstawie umowy agencyjnej.

3. Agent - firma Pedro-travel z siedzibą w Krakowie przy ulicy Władysława Szafera 1/39, którego działalność polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów posiadających koncesję w kraju lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju.

4. Konsultant - pracownik agenta, zajmujący się kompleksową obsługą Klienta, a w szczególności przedstawianiem oferty, udzielaniem wszelkich informacji dotyczących produktów turystycznych przedstawianych przez Agenta na stronie www.

5. Klient - osoba zawierająca umowę o świadczenie usług turystycznych, która odpowiada prawnie za opłacenie umowy oraz jest pełnomocnikiem wszystkich uczestników imprezy turystycznej.

6. Umowa o świadczenie usług turystycznych- dokument zgłoszeniowy zawierający dokładne dane imprezy turystycznej oraz dane uczestników wyjazdu. Po jej podpisaniu oraz dokonaniu wpłaty przez Klienta, kwoty wskazanej przez konsultanta, jest ona prawnie wiążąca dla obu stron. Integralną częścią umowy są warunki uczestnictwa organizatora wyjazdu.

7. Warunki Uczestnictwa – dokument regulujący wzajemne obowiązki i prawa Klientów i organizatorów, z którymi Klient zobowiązany jest zapoznać się przy zawarciu umowy. Zawarcie umowy o świadczenie usług turystycznych jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa organizatora wyjazdu.

8. Uczestnik - osoba zgłoszona przez Klienta, która korzysta z wykupionych świadczeń

9. Impreza Turystyczna - zbiór usług turystyczny, objętych wspólną ceną

10. Usługi Turystyczne - usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone Klientowi przez organizatora.

11. Rodzaje wyżywienia stosowane w opisach oraz na umowach Organizatora.

OV, SC - bez wyżywienia

BB, FR, G - śniadania

HB, HP - śniadania i obiadokolacje

FB - śniadania, obiady i kolacje

AI- all inclusive, wszystko w cenie wg opisu organizatora

UI,Q - ultra all inclusive wg opisu organizatora

 

II. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH

1. Agent udostępnia Klientom oferty wybranych organizatorów zawierające ceny i warunki uczestnictwa.

2. Klient, po wybraniu oferty, wypełnia formularz zgłoszeniowy przedstawiony na stronie www.pedro-travel.pl

3. Wypełniając formularz rejestracyjny, Klient wyraża zgodę o której mowa w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.) w zakresie przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

4. W ciągu 12 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia, konsultant potwierdza aktualność i zgodność wybranej przez Klienta imprezy turystycznej. W dni robocze czas kontaktu jest krótszy.

5. Konsultant przesyła faksem lub drogą elektroniczną podpisaną umowę wraz z warunkami uczestnictwa organizatora, w celu podpisania jej przez Klienta i odesłania podpisanego egzemplarza, na adres mailowy agenta, wraz z dowodem wymaganej wpłaty /zaliczki lub całości/.

6. Agent zastrzega sobie prawo do anulacji rezerwacji założonej przez Klienta i pełnego zwrotu wpłaconej kwoty w sytuacji, gdy na skutek błędów technicznych w Serwisie zostały podane błędne ceny w opisie zarezerwowanej przez Państwa wycieczki turystycznej.


III. ZAPŁATA ZA IMPREZĘ

1. Agent dokona ostatecznej rezerwacji u organizatora, wybranej przez Klienta Imprezy Turystycznej, pod warunkiem otrzymania dowodu wpłaty, wymienionej w umowie kwoty, na wskazany numer konta agenta lub organizatora.

2. Pierwsza wpłata, czyli zaliczka, w zależności od warunków uczestnictwa organizatora wynosi od 20 % do 50% ceny imprezy, chyba, że umowa stanowi inaczej. Pozostała wpłata musi zostać uiszczona od 40 do 21 dni przed rozpoczęciem imprezy.

3. W przypadku, kiedy termin rezerwacji jest krótszy, niż data wpłaty całości Klient zobowiązany jest od razu do wpłaty pełnej ceny imprezy.

4. W przypadku ofert last minute i ofert specjalnych oraz w przypadku ostatnich miejsc w samolocie, gdy nie można dokonywać wstępnych rezerwacji blokujących miejsca w systemach rezerwacyjnych, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego odesłania umowy i dowodu wpłaty. Agent nie ponosi odpowiedzialności za wyrezerwowanie się oferty i brak miejsc, jeśli procedura odesłania umowy i potwierdzenia wpłaty trwa zbyt długo. W takim przypadku zaksięgowana wpłata, zostaje niezwłocznie odesłana na konto Klienta.

5. Agent określa potrzebę przesłania dowodu wpłaty na numer faksu 22 1 22 80 90 lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail agenta, niezwłocznie po dokonaniu wpłaty.

6. II wpłata - dopłata do całości imprezy, musi być wniesiona przez Klienta w terminie wskazanym na umowie. Klient zobowiązany jest zachować dowód wpłaty i dołączyć go do umowy. Pedro travel nie wysyła Klientom potwierdzenia wpłaty. Klient, który nie wpłaci II raty w określonym na umowie terminie, ponosi konsekwencje zgodnie z warunkami uczestnictwa organizatora.

 

IV. CENY IMPREZ TURYSTYCZNYCH TOUROPERATORÓW

1. Ceny imprez są określone przez organizatorów i nie są zależne od agenta.

2. Ceny podawane w portalu pedro-travel.pl mogą ulec zmianie z powodu zmian kursów walut lub z innych powodów podanych przez organizatora. Konsultant potwierdzając ofertę ustala ostateczną cenę imprezy turystycznej.

3. W przypadku imprez turystycznych w walucie obcej, określenie ceny w PLN i sposobu zapłaty zaliczki i dopłaty należy do Konsultanta, zgodnie z zasadami wynikającymi z umowy agencyjnej między organizatorem a agentem.

 

V. REZYGNACJA Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ

1. W przypadku zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej uczestnictwo Klienta w zakupionej Imprezie Turystycznej, Klient może zrezygnować z wyjazdu, na zasadach określonych w warunkach uczestnictwa. Rezygnacja musi mieć formę pisemną i być podpisana przez Klienta odręcznie.

 

VI. UBEZPIECZENIA

1. Warunki ubezpieczenia Klienta na czas wyjazdu, są zawarte w warunkach uczestnictwa organizatora lub stanowią odrębny załącznik do umowy.

2. W przypadku imprez turystycznych ubezpieczenie podstawowe od kosztów leczenia - KL i na wypadek śmierci lub kalectwa – NNW, zawarte jest w cenie imprezy turystycznej.

3. Klient może się opcjonalnie rozszerzyć zakres ubezpieczenia lub ubezpieczyć na wypadek leczenia chorób przewlekłych.

4. Klient może się dodatkowo ubezpieczyć od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej.

 

VII. DANE OSOBOWE

1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.) dane osobowe są przechowywane w chronionej bazie danych. Dane są wykorzystywane w celach realizacji zawartych umów, celach marketingowych i promocyjnych. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez zaznaczenie kratki w formularzu umieszczonym na końcu umowy oraz po udzieleniu twierdzącej odpowiedzi Konsultantowi w trakcie przeprowadzanej rozmowy. Klient ma prawo odmówić wykorzystywania swoich danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Klientowi przysługuje prawo wglądu do danych, jak również możliwość ich poprawiania.

 

VIII. OBOWIĄZKI AGENTA

Agent zobowiązuje się do:

1. Rzetelnego informowania i przedstawiania ofert turystycznych zgodnie z szczegółami przedstawionymi przez organizatora.

2. Przekazywania wpłat Klienta w wyznaczonych przez organizatora terminach, na konto organizatora.

3. Niezwłocznego informowania Klienta o jakichkolwiek zmianach dotyczących zarezerwowanej imprezy turystycznej.

 

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ AGENTA

1. Odpowiedzialność Agenta jest ograniczona do odpowiedzialności za udzielone informacje oraz wywiązywania się z przekazywania wpłat Klienta na rzecz organizatora.

2. Agent nie ponosi odpowiedzialności za decyzje organizatora w zakresie zmian w realizacji imprezy turystycznej.

3. Wszelkie reklamacje w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy należy składać pod rygorem nieważności na adres organizatora podany w warunkach uczestnictwa, według zasad ustalonych przez organizatora.

4. W przypadku odwołania przez organizatora imprezy turystycznej, agent zobowiązuje się do przedstawienia Klientowi oferty zastępczej.

5. Za ważność dokumentów upoważniających do przekroczenia granicy odpowiada Klient.

6. Informacje udzielane przez Konsultanta, w szczególności ceny i warunki zakupu imprezy turystycznej, są aktualne w chwili ich podania przez Konsultanta. Ze względu na ogólnopolski charakter działalności agentów turystycznych i organizatorów, zmiany kursów walut oraz samodzielne decyzje organizatorów, ceny i warunki zakupu mogą ulec zmianie w każdej chwili, za co agent nie ponosi odpowiedzialności.

7. Reklamacje związane z jakością obsługi przez agenta należy składać na adres agenta. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: oznaczenie Reklamującego tzn. imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz opis reklamowanego faktu lub usługi. Reklamacje, które nie zawierają wskazanych danych nie będą rozpatrywane.

8. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Pedro Travel rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według ustawy.

9. Pedro Travel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób korzystających z usług świadczonych przez agenta, wynikające z faktu nie odbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od Pedro Travel, w szczególności odwołania wyjazdu przez organizatora, strajku pracowników linii lotniczych i portów lotniczych.

 

X. UWAGI KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. 2004 r. Nr 223, poz. 2268 ze zm.)

2. Opublikowane na stronach internetowych www.pedro-travel.pl materiały, informacje i ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

3. Korzystanie z portalu Pedro-travel.pl jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem powyższego regulaminu.